Definitie letselschade

Letselschade, wat wordt daaronder verstaan? Het woord letsel betekent verwonding of schade. Dit letsel of deze verwonding kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. In het geval van geestelijke schade spreken we ook wel van immateriële schade. Letsel kan uiteenlopen van een kleine verwonding (letsel met een kort herstelproces) tot langdurige ziekte en invaliditeit door een ongeval. Verwondingen en schade direct veroorzaakt door een ongeval vallen onder de definitie letselschade. Dit geldt dus zowel voor fysiek letsel als voor psychisch of emotioneel leed.

Letselschade kan veel oorzaken hebben. Denk aan een bedrijfsongeluk, een arbeidsongeluk of een auto-ongeluk zoals het van achteren worden aangereden waarbij een whiplash (nekklachten) ontstaat.  Pas als de oorzaak van letselschade aan een ander is te wijten, de schuld is van uw werkgever of van een andere automobilist bij een auto-ongeluk, kunt u schadevergoeding claimen. U dient dan wel de ander aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Bij het inschatten van aansprakelijkheid bij een ongeval en juridische stappen die genomen kunnen worden, kan een letselschade expert u adviseren.

Letselschade kan van korte duur zijn, maar ook van lange duur. Letselschade kan van lichamelijke aard zijn, maar ook van psychische aard of beide. U kunt tijdens uw werk schaafwonden oplopen die snel helen, maar ook een dwarslaesie oplopen waardoor u levenslang gehandicapt bent. U kunt letselschade oplopen die louter van psychische aard is, bijvoorbeeld door langdurige overbelasting op het werk maar ook grote materiële letselschade oplopen.

Nadere uitleg begrip letselschade

Onder letselschade worden alle kosten verstaan die voortvloeien uit een ongeluk waarbij u letsel hebt opgelopen. In eerste instantie gaat het daarbij om schade door fysiek letsel, zoals een gebroken arm of been. Alle kosten die voortvloeien uit dit letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Let wel, u moet dan wel een derde aansprakelijk kunnen stellen voor dit letsel.

Enkele voorbeelden van bijkomende kosten bij letselschade zijn kosten van vervoer naar bijvoorbeeld een arts of ziekenhuis, huishoudelijke hulp en medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast vallen ook gederfde inkomsten onder de definitie letselschade. Immers, alsu  korte of langere tijd niet kunt werken, of minder kunnen werken, kan deze post behoorlijk oplopen.

Tenslotte valt ook de immateriële schade onder letselschade. Denk hierbij aan het leed, de pijn en bijvoorbeeld angsten die u overhoudt aan het ongeval. In bepaalde gevallen kan het letsel of het ongeval voor ernstige psychische problemen zorgen waarbij een claim voor een schadevergoeding op zijn plek is. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Het verschilt per situatie wie aansprakelijk is voor uw letselschade. Indien u letsel oploopt in de sportschool kan de sportschoolhouder aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer hij de apparatuur niet deugdelijk heeft onderhouden, waardoor u gewond bent geraakt. Uw werkgever kan aansprakelijk worden gesteld als hij bijvoorbeeld niet heeft gezorgd voor een veilige werkplek en u daardoor een ongeluk heeft gehad. Ongelukken in de bouw komen vaak voor en in veel gevallen is de werkgever aansprakelijk. Indien u een beroepsziekte krijgt, zoals bijvoorbeeld RSI, dan is uw werkgever daarvoor soms ook aansprakelijk.

Om een derde partij aansprakelijk te stellen, dient u wel het één en ander te bewijzen. Het is raadzaam om een uitgebreid dagboek bij te houden van alle kosten die u maakt inzake het ongeluk en het daarbij opgelopen letsel. Alle kosten die u niet zou hebben gemaakt indien het ongeluk niet was gebeurd of het letsel niet was opgelopen, komen voor vergoeding in aanmerking.

Soorten letselschade

Letselschade is een ruim begrip. Onder lichamelijk letsel vallen alle schades aan het lichaam, zoals een gebroken of beknelde vinger, arm of been, oogletsel, gebitsletsel, een whiplash, brandwonden en littekens. Zwaardere verwondingen zijn een dwarslaesie, amputatie van ledematen en hersenletsel. De ernst van het letsel bepaalt mede de hoogte van de uit te keren letselschade vergoeding.

Alle kosten die u maakt in verband met het opgelopen letsel komen eveneens in aanmerking voor vergoeding. Denk hierbij aan transportkosten naar een arts of ziekenhuis, kosten van huishoudelijke hulp, tuinman of verzorging/verpleging. Denk ook aan niet vergoede medische kosten, schade aan persoonlijke bezittingen en kosten van rechtshulp. U doet er goed aan bewijzen te verzamelen van de door u gemaakte kosten en bonnetjes en dergelijke te bewaren.

Naast lichamelijk letsel is er veelal ook sprake van gederfde inkomsten: U kunt langere of kortere tijd niet werken of slechts gedeeltelijk werken. Dit verlies van inkomsten valt ook onder letselschade. Ook toekomstige gederfde inkomsten tellen mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een misgelopen promotie. Daarnaast kunt u inkomsten uit secundaire arbeidsvoorwaarden missen zoals een dertiende maand, een gratificatie, pensioenuitkeringen, vergoeding voor studie en dergelijke.

Tenslotte valt onder letselschade ook immateriële schade, beter bekend als smartengeld. Door het ongeluk heeft u pijn moeten lijden, bent u bang geweest of u heeft psychische problemen overgehouden door het ongeval zoals een angststoornis of heeft het verwerken van het ongeval of letsel voor veel stress gezorgd. Deze posten vallen ook onder letselschade, uw letselschade expert kan u adviseren hoe met deze posten om te gaan.

Letselschade bedragen

De hoogte van een vergoeding letselschade kan flink verschillen en is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de kosten die u heeft moeten maken in verband met het letsel.

Een letselschade expert of letselschade advocaat kan berekenen hoe hoog uw letselschade uitkering zal zijn. Deze schadeclaim wordt bij de tegenpartij neergelegd en in bijna alle gevallen kan de letselschade zonder tussenkomst van de rechter worden vergoed. Ook de kosten van uw letselschade expert zijn hierin meegenomen.