Hoogte uitkering letselschadevergoeding

Als u letselschade heeft opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk of bedrijfsongeval, dan wilt u een schadevergoeding voor de kosten die u moet maken. Daarnaast wilt u misschien ook een uitkering smartengeld voor het leed wat u heeft moeten doormaken. U heeft pijn geleden en ongemak ervaren.
De hoogte uitkering letselschadevergoeding hangt af van allerlei factoren en is in ieder geval weer anders. Er zijn wel richtlijnen waarmee u al enig zicht heeft op de hoogte van de uitkering die u ongeveer kunt krijgen. Een letselschade specialist kan u daarover meer vertellen.

Hoogte uitkering letselschadevergoeding algemeen

Omdat elk geval weer anders is, zal nauwkeurig moeten worden bekeken welke kosten in uw specifieke geval in aanmerking komen voor vergoeding. De hoogte uitkering letselschadevergoeding bestaat uit twee onderdelen, de materiële en de immateriële kosten.

Onder de materiële kosten vallen alle kosten die u moet maken in verband met uw ongeval. Denk daarbij aan de kosten die u heeft voor huishoudelijke hulp, medische kosten die niet worden vergoed zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, aanpassingen aan uw woning, taxikosten en gederfde inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken. Als uw letsel een langdurig herstel vraagt, of u kunt misschien niet meer volledig herstellen, dan zal dit de hoogte uitkering letselschadevergoeding aanzienlijk beïnvloeden.

Onder immateriële schade valt de psychische schade die u ten gevolge van het ongeval hebt opgelopen. Misschien houdt u last van zichtbare littekens of houdt u bepaalde angsten over aan hetgeen u is overkomen. Psychische klachten naar aanleiding van het ongeval kunnen onder de post smartengeld worden opgenomen.

Onderhandelen over hoogte uitkering letselschadevergoeding

Als het ongeval dat u is overkomen de schuld is van iemand anders, dan dient u deze aansprakelijk te stellen voor de schade. Het beste kunt u de hulp inroepen van een letselschade specialist zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat. Uw letselschade deskundige zal namens u onderhandelen over de hoogte uitkering letselschadevergoeding.

De tegenpartij wordt meestal vertegenwoordigd door een gespecialiseerde letselschade jurist. Deze onderhandelt dan namens de verzekeringsmaatschappij van degene die u aansprakelijk heeft gesteld. Het is daarom van belang dat u ook zorgt voor goede juridische bijstand. Als partijen het niet eens worden over de hoogte uitkering letselschadevergoeding dan kunt u de rechter vragen om een oordeel.

Letselschadevergoeding laten bepalen door de rechter

U kunt het niet eens worden met de wederpartij over de hoogte letselschadevergoeding en daarom is uw letselschade advocaat een procedure begonnen bij de rechtbank. De rechter is vrij om de hoogte uitkering letselschadevergoeding te bepalen en zal alle aspecten van de zaak nauwkeurig onderzoeken. Het kan zijn dat de rechter om aanvullende informatie vraagt of door deskundigen een rapport wil laten opstellen. Alle onderdelen van de vordering worden bekeken en berekend: Kosten van huishoudelijke hulp, verlies van arbeidsvermogen, pensioenschade, niet vergoede medische kosten en alles wat u verder maar aan kosten heeft.
Daarnaast speelt de vraag of u recht heeft op smartengeld. De rechter zal in dat geval onderzoeken of er zich in het verleden vergelijkbare gevallen hebben voorgedaan en de toewijzing uitkering smartengeld daar op afstemmen.

Letselschadevergoeding en vordering instellen

Indien u een procedure wilt starten bij de rechtbank dan heeft u daarvoor een letselschade advocaat nodig. Het is van belang dat uw letselschade advocaat de vordering uitkering letselschadevergoeding baseert op de juiste wet. Het instellen van een vordering op basis van de ene wet kan leiden tot een andere hoogte uitkering letselschadevergoeding dan een vordering op basis van een andere wet. Hoe meer specifiek de wet waarop de vordering is gebaseerd, hoe hoger de schadevergoeding zal zijn.

Hoogte uitkering letselschadevergoeding en deelschuld

Voor het bepalen van de hoogte uitkering letselschadevergoeding is van belang welke rol u zelf heeft gespeeld bij het u overkomen ongeval. Bent u zelf deels schuldig aan het ongeval? Lette u niet goed op in het verkeer, was u afgeleid terwijl u op de fiets zat bijvoorbeeld door uw telefoon? Misschien heeft u een beroepsziekte opgelopen maar bent u zelf gedeeltelijk schuldig omdat u pas laat heeft geklaagd bij uw werkgever over uw problemen. Uw werkgever was daardoor misschien niet in staat tijdig de juiste maatregelen te treffen. Hoe minder schuld u zelf heeft aan het u overkomen ongeval en het daarmee opgelopen letsel, hoe hoger de aan u uit te keren schadevergoeding zal zijn.