Schuld bij verkeersongeval

Als u bij een verkeersongeval betrokken bent, wilt u weten wie schuldig is aan het ongeval. Misschien heeft u letselschade opgelopen en wilt u schadevergoeding claimen voor uw kosten. Het is echter niet altijd zo dat de schuldige partij ook de kosten moet dragen. De wetgever heeft verkeersdeelnemers in groepen ingedeeld die verschillend worden behandeld. Het kan dus gebeuren dat iemand die schuldig is aan een verkeersongeval toch de schade van de benadeelde niet hoeft te betalen. Ook kan het zo zijn dat iemand die niet schuldig is toch de kosten van het slachtoffer moet betalen.

Bent u bij een verkeersongeval betrokken geraak en wilt u advies over de schuldvraag, neem dan contact op met een letselschade jurist. Een letselschade jurist kan u vaak kosteloos helpen bij het claimen van letselschade.

Soorten verkeersdeelnemers

In de Wegenverkeerswet worden verschillende groepen verkeersdeelnemers onderscheiden:

  • Gemotoriseerd verkeer
  • Ongemotoriseerd verkeer
  • Kinderen niet ouder dan 14 jaar

Deze drie groepen worden niet gelijk behandeld omdat de wetgever van mening is dat de ene groep verkeersdeelnemers kwetsbaarder is dan de andere. Zo wordt de groep ‘ongemotoriseerd verkeer’ aangeduid als kwetsbare verkeersdeelnemers. Onder de groep kwetsbare verkeersdeelnemers vallen fietsers en voetgangers. Zij zijn niet beschermd door bepaalde kleding zoals een helm of door hun voertuig zelf. Ook is de kans dat zij ernstig letsel oplopen ten gevolge van een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig aanzienlijk groter.

Kinderen onder de 14 jaar zijn eveneens een kwetsbare groep. Omdat zij bij de beantwoording van de vraag ‘aangereden, wie is schuldig’ nog weer anders worden behandeld dan de groep kwetsbare verkeersdeelnemers, nemen zij een aparte positie in binnen de Wegenverkeerswet.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen weliswaar schuldig zijn aan een verkeersongeval, zij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld. Hier is duidelijk te zien dat de schuldvraag niet altijd gelijk staat aan de verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Een jong kind kan nog niet alle gevolgen van zijn of haar handelen overzien. Bestuurders van een gemotoriseerd voertuig dienen zich hier voortdurend van bewust te zijn en hun rijstijl hier op aan te passen.

In de wet staat dat een automobilist of bestuurder van een ander gemotoriseerd voertuig op tijd moet kunnen stoppen als zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. Ook al kan een automobilist er niets aan doen om een ongeval te voorkomen wanneer een kind plots de straat oversteekt, toch is de automobilist verplicht om alle schade die uit het ongeval voortvloeit, te vergoeden.

Ongeval zwakke verkeersdeelnemers

Onder de zwakke verkeersdeelnemers vallen fietsers en wandelaars. Zij worden ook aangeduid als ongemotoriseerd verkeer of als kwetsbare verkeersdeelnemers. Zwakke verkeersdeelnemers hebben recht op minimaal 50% vergoeding van hun letselschade, ook als sprake is van eigen schuld bij verkeersongeval. Zij krijgen dus altijd een deel van hun schade vergoed, zelfs als zij geheel of gedeeltelijk schuldig aan het verkeersongeval zijn. De hoogte van het percentage schadevergoeding is wel afhankelijk van de schuldvraag.

Is een zwakke verkeersdeelnemer alleen zelf schuldig aan het verkeersongeval, dan volgt de minimale vergoeding van 50% van alle letselschade. Indien de fietser of wandelaar in het geheel geen schuld treft, dan zal een 100% schadevergoeding volgen. Als beide partijen, dus én de fietser of wandelaar én de automobilist schuld heeft, dan zal het percentage aan schadevergoeding ergens tussen de 50% en 100% uitkomen. Dit percentage wordt per geval bekeken en berekend.

Schuld bij ongeluk tussen twee auto’s

Indien beide partijen een gemotoriseerd voertuig bestuurden, dan wordt alleen naar de schuldvraag gekeken. Wie reed te hard, door rood, lette niet op of maakte een andere fout? De foute partij zal alle letselschade van de andere partij moeten betalen.

Onder de letselschade vergoeding vallen alle kosten die de benadeelde partij moet maken. Uw letselschade jurist weet exact welke kosten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. Zorg dat u de beste juridische hulp krijgt, want letselschade kan hoog oplopen, zeker als u arbeidsongeschikt raakt of levenslang de gevolgen van het ongeluk moet dragen. Ook de kosten van huishoudelijke hulp, oppas voor de kinderen, niet vergoede medische kosten én de kosten van uw letselschade jurist moet u vergoed krijgen. U dient alle kosten wel te kunnen bewijzen, zorg dus voor bonnen en facturen en noteer uw uitgaven. Uw letselschade jurist zal onderhandelen met de wederpartij om de maximale schadevergoeding voor u te claimen.