Gewond door ongeluk met machine

Op uw werk functioneert een machine niet naar behoren of de gebruiksaanwijzing ontbreekt, waardoor u hem verkeerd instelt. Het gevolg kan zijn dat u bij ingebruikname gewond raakt en flink letsel oploopt. Er is dan sprake van een bedrijfsongeval met daaraan verbonden letselschade.

Een dergelijk ongeluk op het werk komt vaak voor. Beknelling of breuk van ledematen, een afgesneden vinger of een deel ervan zijn veel voorkomende letsels.

Oorzaken van ongeluk met machine

De oorzaak van een ongeluk met een machine kan divers zijn. In de machine kan een onderdeel afbreken waardoor u een verkeerde beweging maakt. De gebruiksaanwijzing van de machine kan onduidelijk zijn, u bent verkeerd geïnstrueerd, u heeft onvoldoende opleiding gehad voor de bediening van de machine, het onderhoud van de machine was niet op orde, bijvoorbeeld door niet tijdig onderhoud. De omstandigheden in de werksituatie kunnen onvoldoende zijn geweest door bijvoorbeeld onvoldoende verlichting.

Maar ook kan de oorzaak bij uzelf liggen. U was eigenwijs en wilde het, ook na waarschuwing, anders doen dan de instructie van uw baas. Uw gedrag was aantoonbaar roekeloos. Meestal echter is de werkgever direct of indirect verantwoordelijk van een ongeluk met een machine, behalve in de gevallen dat het ongeluk met de machine door uw bewuste roekeloosheid is ontstaan.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met machine

Indien de werkgever aansprakelijk is voor het ongeluk met de machine dan moet deze de letselschade als gevolg van het ongeluk met de machine vergoeden. De werkgever is immers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, voor een goed onderhouden machinepark en juiste instructie voor personeel en goed toezicht. Voor de werknemer moet de werkinstructie duidelijk zijn, respectievelijk dient hij te weten waar de gebruiksinstructie van de machine ligt. Het opgeborgen zijn van de instructie in een afgesloten en voor de werknemer niet te openen kast is de werkgever bijvoorbeeld aan te rekenen. Alleen wanneer de werknemer zelf verwijtbaar de onveilige situatie heeft gecreëerd, is hij ook zelf verantwoordelijk voor de letselschade als gevolg van het ongeluk met de machine. De werkgever moet dit verwijtbare gedrag van de werknemer wel kunnen bewijzen, wat vaak niet gemakkelijk is, omdat voor een rechter de situatie bepalend is voor aansprakelijkheid bij het ongeluk.

Meestal is de werkgever aansprakelijk voor een ongeluk met een machine, zelfs als de werknemer de machine verkeerd heeft bediend en daardoor gewond is geraakt. De werknemer brengt zich normaal gesproken niet zelf bewust in de problemen.

Schadeclaim bij ongeluk met machine

Als de werknemer gewond is geraakt en letselschade heeft opgelopen, kan hij schadevergoeding claimen bij de werkgever. Dit moet echter goed gedocumenteerd moet zijn. De toedracht van het bedrijfsongeluk moet worden omschreven, de reden van het eventueel verkeerd gebruik van de machine, de staat waarin de machine verkeerde, het eventueel ontbreken van veiligheidsvoorschriften of toezicht, het onvoldoende adequaat zijn van de opleiding of de instructie, etc.. Zorg ook voor back-up door collega’s die mogelijk als getuige kunnen optreden. Laat hen zo mogelijk foto’s van de situatie ter plaatse maken, liefst zo snel mogelijk na het ongeluk met de machine. Bezoek na het bedrijfsongeluk met de machine zo snel mogelijk een arts, zodat niet alleen het dossiers van het ongeluk zelf, maar ook het medisch dossier op orde is, inclusief eventuele verwijzing naar specialisten.

Inhoud letselschadeclaim bij ongeluk machine

De letselschadeclaim die betrekking heeft op een ongeluk met de machine dient alle kosten te bevatten die zijn ontstaan door het ongeval met de machine of met onderdelen ervan, respectievelijk met het gereedschap. Onder kosten of schade dient te worden verstaan: Alle kosten die het slachtoffer van het ongeluk met een machine niet zou hebben gehad als het ongeluk met de machine niet was gebeurd. De kosten en schade noemen we ‘letselschade’. Denk daarbij niet alleen aan medische kosten, maar ook aan schade op emotioneel of psychisch vlak. Daarvoor kan ook een claim voor smartengeld worden ingediend. Inkomensschade omdat er tijdelijk of blijvend niet meer kan worden gewerkt of noodzakelijk aangepaste arbeid door bijvoorbeeld het verlies van arm of been kan een als aanzienlijke post bijdragen aan het totale letselschadebedrag. Denk ook aan revalidatiekosten, kosten voor een hulp in de huishouding, aanpassingskosten woonhuis, etc.. Al deze kosten dient de werkgever te vergoeden als deze aansprakelijk is voor het ongeluk met machine of gereedschap.

De werkgever is meestal verzekerd voor bedrijfsongevallen, juist omdat hij meestal aansprakelijk is. De werknemer hoeft dan ook niet bang te zijn om zijn werkgever aansprakelijk te stellen indien hij te maken krijgt met een ongeluk door een machine, het kost de werkgever vaak niets.