Verlies aan verdienvermogen

Indien u als gevolg van uw letsel niet of gedeeltelijk niet meer kunt werken, dan gaat u er in inkomen op achteruit na het ongeval. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gaat het om een aanzienlijke post aan schadevergoeding voor de tegenpartij. Deze schadepost heet verlies aan verdienvermogen (VAV) en dient te worden vergoed.

Wat is verlies aan verdienvermogen?

Het gaat om het inkomen dat u mist dat u anders wel had gehad, inclusief alle salarisverhogingen als gevolg van verbeterde primaire, maar ook secundaire, arbeidsvoorwaarden. Wellicht had u nog een heel carrièrepad voor de boeg gehad met bijbehorende extra inkomsten dat nu is afgesneden.

De partij die aansprakelijk is voor het verlies aan verdienvermogen dient niet alleen de onkosten te vergoeden die voortvloeien uit uw ongeval, maar ook dit verlies aan verdienvermogen. Bij dit laatste gaat het meestal om een veel hoger bedrag. Hierbij is uw huidige inkomen na het ongeval minder belangrijk. Het gaat met name om het potentieel inkomen dat u genoten zou hebben, in het geval  het ongeval niet had plaats gevonden. Het verschil met uw huidig inkomen kan dan voor de toekomst worden vastgesteld. Het berekenen van verlies aan verdienvermogen is voer voor specialisten.

Berekening verlies aan verdienvermogen

Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is niet eenvoudig. Uitgangspunt daarbij is datgene wat u verdiende, uw opleidingsniveau, uw leeftijd, alles wat u tot op heden presteerde en waarmee u salarisverhogingen en bonussen verdiende. Deze berekeningen zijn gecompliceerd, maar de uitkomst voor u is van groot belang. Daarom is het raadzaam een letselschadebureau in te schakelen voor het berekenen van het verlies van verdienvermogen.

Misschien dat u na uw ongeval diverse tegemoetkomingen van uw werkgever in de vorm van secundaire of andere voorwaarden niet meer krijgt. U heeft bijvoorbeeld geen recht meer op het gebruik van een leaseauto waarmee u ook privé goedkoop kon rijden. U krijgt niet alleen minder vakantietoeslag, u mist ook uw representatiekosten, een vergoeding voor privégebruik van de telefoon. U krijgt geen periodiek meer, geen gratificatie, geen dertiende maand, geen uitkering voor jubilea, geen reiskostenvergoeding, geen spaarloonregeling, geen levensloopregeling, geen vergoeding voor kinderopvang, geen bijdrage aan de ziektekostenverzekering. U loopt achterstand op in de opbouw van uw pensioen. U heeft minder belastingaftrek op de hypotheekkosten. Al deze posten behoren bij het verlies van verdienvermogen.

U dient uw best te doen en zo een compleet en overzichtelijk dossier van uw gederfde inkomsten op te bouwen en dit te bespreken met en overleggen aan uw ingehuurde schadespecialist. Alleen dan kan er een goede inschatting worden gemaakt wat het verlies aan verdienvermogen zal zijn.

Verlies aan verdienvermogen voor ZZP-er

Het verlies aan verdienvermogen (VAV) voor iemand in loondienst is lastig te berekenen, voor een ZZP-er die verzekerd is voor een arbeidsongeval is het helemaal moeilijk het verlies aan verdienvermogen te berekenen. Immers, daar speelt dikwijls dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit heeft direct en indirect gevolgen voor de ZZP-er die letsel heeft overgehouden aan een ongeval.

Orders kunnen niet worden uitgevoerd of moeten door ingeschakelde collega’s worden uitgevoerd. De continuïteit van het bedrijf is al heel snel in het geding, immers de bedrijfskosten lopen gewoon door terwijl er geen inkomsten zijn. De wederpartij zal in de praktijk dan vaak de kosten van een vervanger moeten vergoeden om te voorkomen dat de kosten onnodig nog hoger oplopen.

Medisch onderzoek

Voordat met de berekening van het verlies aan verdienvermogen wordt begonnen, dient medisch onderzoek plaats te vinden naar de aard en ernst van uw letsel. Welke beperkingen leveren uw letsel op, niet alleen nu, maar met name in de toekomst? Zijn de beperkingen tijdelijk of zullen ze blijvend van aard zijn? Op basis van ervaring zijn programma’s ontwikkeld waarmee berekend kan worden hoe groot het verlies aan verdienvermogen kan worden. Of men kan daarbij tenminste aan een goede indicatie komen. Maar alle medische implicaties moeten dan goed in beeld zijn.

Rechtszaak letselschadezaak

Indien, en dat is niet denkbeeldig, aan de discussies met de wederpartij maar geen eind komt en men het niet eens wordt over de uitkomsten van de rekenkundige benadering van de geleden letselschade en haar gevolgen op termijn, dan kan het noodzakelijk zijn dat partijen zich wenden tot de rechter om aan hem een uitspraak te vragen. Slechts enkele letselschadezaken komen voor bij de rechter, mocht dat in uw geval zo zijn, dan heeft u een letselschade advocaat nodig om u bij te staan tijdens de rechtszaak.

De uitkering die u ontvangt in het geval van verlies aan verdienvermogen is belastingvrij. Mocht onverhoopt de schadevergoeding toch belast worden, dan dient de tegenpartij deze te vergoeden. Om zo’n situatie te vermijden is het niet ongebruikelijk om aan de wederpartij een belastinggarantie te vragen.