Werkgever aansprakelijk voor letselschade arbeidsongeval?

Een werkgever is al heel snel aansprakelijk als zich een arbeidsongeval voordoet met één van zijn werknemers. En zo’n arbeidsongeval is maar zo gebeurd. Een stellingplank schiet los als gevolg van metaalmoeheid van een bevestigingsmiddel, waardoor een deel van de voorraad op een werknemer valt. Een vonkenregen van een brander treft het oog van een collega, een slipstrook ontbreekt waardoor een glijpartij ontstaat, een ondeugdelijke bedrijfsauto die oorzaak van een ongeval is, aanraking met giftige dampen die als gevolg van onzorgvuldigheid ontsnappen, etc.

Helaas voor hem is al snel de werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval doordat hij tekort schoot in zijn zorgplicht. De werknemer kan hem dan aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval en recht op letselschadevergoeding claimen, waarbij het zowel om de materiële letselschade als ook immateriële letselschade (smartengeld) kan gaan.

Werkgever aansprakelijkheid bij elk arbeidsongeval met letselschade?

Nee, niet bij elk arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk. De werknemer kan werk hebben uitgevoerd waarvoor hij geen opdracht heeft gekregen. Ook kan hij een opdracht opzettelijk verkeerd uitvoeren omdat hij meent dat hij met z’n baas een appeltje te schillen heeft en hij hem opzettelijk schade wilt toebrengen. Het komt ook voor dat een werknemer zijn beschermende kleding vergeten is aan te trekken, terwijl deze wel beschikbaar is en de instructie is dat hij deze aantrekt. Ook kan de werknemer beticht worden van roekeloos gedrag.

Omdat bovenomschreven situaties weinig voorkomen, is bijna altijd de werkgever aansprakelijk bij een arbeidsongeval. Heeft de werkgever voor voldoende beschermende kleding gezorgd, voor deugdelijk en gekeurd gereedschap en dito machines, voor afdoende instructie en/of opleiding, voor een veilige werkomgeving? Zo moet hij ook voor goede kantoorruimtes met een goede klimaatbeheersing zorg dragen. Denk aan verkouden worden door een te hard en koud blazende airco met gezondheidsklachten als gevolg.

Kortom, de werkgever moet zijn zorgplicht nakomen en al snel is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval voor de letselschade van de werknemer.

 Zorgplicht en aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval

Om te bepalen of een werkgever aansprakelijk is omdat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, kan gebruik worden gemaakt van de Wet Arbeidsomstandigheden. Die wet maakt duidelijk dat de werkgever voor een arbeidsomstandighedenbeleid moet zorgdragen. Dit is een beleid dat er voor moet zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het werk voor de werknemer veilig zijn, waardoor er geen arbeidsongeval met letselschade ontstaat. De risico’s op het werk moeten worden geïnventariseerd, er moeten beschermmiddelen zijn en duidelijke instructies hoe hiermee om te gaan. Als er een arbeidsongeluk plaatsvindt, moeten er EHBO-trommels en een voor de EHBO verantwoordelijke medewerker aanwezig zijn. De EHBO-medewerker moet adequaat getraind zijn. Vluchtroutes in het geval van een calamiteit moeten duidelijk aangegeven zijn. Zo moet er ’s nachts noodverlichting branden als het pand om wat voor reden dan ook in het donker moet worden betreden. Voor al deze voorzieningen is de werkgever verantwoordelijk. Kantoorruimtes moeten voldoende verlicht zijn.

Aantoonbaar moet de werkgever gezorgd hebben voor zijn personeel en moet hij voor en geschikte en veilige werkomgeving hebben gezorgd. Zo niet, dan is hij bij een bedrijfsongeval de werkgever aansprakelijk voor letselschade van zijn werknemer.

Arbeidsinspectie bedrijfsongeval bij aansprakelijkheid werkgever

De werkgever is verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen als er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval. Van een ernstig bedrijfsongeval is al snel sprake als een werknemer na een bedrijfsongeval naar het ziekenhuis vervoerd moet worden, door ernstige verwondingen of zelfs het overlijden van een werknemer. Ook is er sprake van een ernstig bedrijfsongeval wanneer dit leidt tot blijvende invaliditeit van een werknemer. U kunt uiteraard advies inwinnen of laten inwinnen bij een letselschade expert omtrent de ernst van het ongeval. Indien de werkgever aansprakelijk is, zal hij u de kosten van rechtsbijstand moeten vergoeden. U mag ook zelf van het bedrijfsongeval melding doen bij de inspectie. De Arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar het bedrijfsongeval en daarvan een proces-verbaal opstellen.

Als de werkgever geen directe aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval aanvaardt, kan uiteindelijk een rechtszaak worden gestart. Het is echter beter om dit te voorkomen zodat de relatie tussen u en uw werkgever niet wordt verstoord. Een goede letselschade expert houdt hier rekening mee. De werknemer moet in dat geval bewijzen dat het bedrijfsongeval tijdens zijn werk is ontstaan. Als dit lukt en de werkgever aanvaardt zijn aansprakelijkheid dan dient hij de letselschade te betalen, zowel de materiële letselschade als het smartengeld.